Θησαυρίσματα/Thesaurismata 39-40 (2009-2010)

Στον τόμο 39-40 (2009-2010) του περιοδικού Θησαυρίσματα-Thesaurismata, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, μεγάλος είναι ο αριθμός των εργασιών που αναφέρονται στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο και καλύπτουν ποικίλους τομείς δραστηριότητας.

Το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στην Κρήτη, αφού οι έξι από τις δέκα συνολικά μελέτες που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του ιστολογίου, έχουν ως κεντρικό θέμα τους το νησί και τους κατοίκους του. Πρόκειται για τις μελέτες που αφορούν στη λειτουργία του λιμανιού του Χάνδακα, στις οικοδομικές δραστηριότητες στον Χάνδακα του 14ου αιώνα, στο εμπόριο γουναρικών τον 14ο αιώνα, στις εμπορικές σχέσεις της Κρήτης με την Πολωνία, στις εμπορικές δραστηριότητες Κρητικών ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και τη Λευκόπολη (Ασπρόκαστρο), στις προσπάθειες περιορισμού της αμπελοκαλλιέργειας, στην τέχνη της εικόνας.

Στις άλλες τέσσερις μελέτες το ενδιαφέρον εστιάζεται στην καθιέρωση της ορθόδοξης λατρείας στη Βενετία, στη βιβλιοθήκη ενός ιερομονάχου εγκατεστημένου στη Βενετία του 18ου αιώνα, στη μελέτη της λατινικής αδελφότητας του Rosario στην Κέρκυρα.

Στη συνέχεια δίνουμε τους τίτλους που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Jacoby David, The operation of the Cretan port of Candia in the thirteenth and first half of the fourteenth century: sources, speculation, and facts, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 9-23.

Κυριαζή Κωνσταντίνα, Οικοδομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Χάνδακα το πρώτο μισό του 14ου αιώνα, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 25-56.

Gallina Mario, Un aspetto poco noto dell’economia veneto-cretese: Il commercio delle pelli nella seconda metà del trecento (dai registri notarili candioti), Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 57-89.

Saint-Guillain Guillaume, La carrière d’un prélat unioniste au milieu du XVe siècle et l’établissement du culte grece à Venise, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 91-110.

Ganchou Thierry, La fraterna societas des crétois Nikolaos et Géôrgios Polos (Polo), entre Constantinople et Moncastro: affaires, dévotion et humanisme, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 111-128.

Quirini Popławska Danuta, I contatti commerciali tra Creta veneziana e la Polonia nel XVI secolo (con particolare riferimento a Leopoli), Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 229-247.

Βιολιδάκης Γιώργος Ν., Προσπάθειες περιορισμού της αμπελοκαλλιέργειας στην Κρήτη κατά την ύστερη περίοδο της βενετοκρατίας. Πολιτικός σχεδιασμός και τοπική αντίδραση, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 249-304.

Χαρχαρέ Ελένη Θ., Μια κρητική εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ιστορικό Μουσείο Μόσχας και το μεγάλο ταξίδι της, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 305-313.

Ζαμπακόλας Χρήστος, Ο ιερομόναχος Διονύσιος Πάμπους (1660 περ. – 1730) και η βιβλιοθήκη του, Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 315-395.

Νάνου Αθηνά, Η λατινική αδελφότητα του Santissimo Rosario στην Κέρκυρα κατά τον 17ο και τον 18ο αι., Θησαυρίσματα 39-40 (2009-2010), 397-438.

Advertisements