Τα καρνάγια της Πρέβεζας

Ροδολάκης Γιώργος, «Στα καρνάγια της Πρέβεζας (2ο μισό του 18ου αιώνα)», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 193-205.

Η Πρέβεζα υπό τη βενετική κυριαρχία κατέστη σημαντικό εμπορικό και ναυτικό κέντρο με αξιόλογη ναυπηγική δραστηριότητα. Ο συγγραφέας μελετά το θέμα, στηριζόμενος σε δύο  ανέκδοτες ένορκες βεβαιώσεις καλαφατών του 1753 και 1762, που εντόπισε στο Αρχείο της Μητρόπολης Πρεβέζης, τις οποίες δημοσιεύει.

Advertisements