Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στην Κρήτη

Χατζάκης Ιωάννης, «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 135-174.

Κατά τη μακρόχρονη βενετική κατοχή της Κρήτης η συνάντηση της βυζαντινής παράδοσης των κατοίκων και της νομικής πραγματικότητας των κατακτητών οδήγησε στη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου οικογένειας. Ο συγγραφέας, εκμεταλλευόμενος τις δημοσιευμένες πηγές, μελετά τις σχέσεις μεταξύ των αδελφών μετά τον θάνατο του πατέρα και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της φροντίδας των αγάμων θυγατέρων και των μικρότερων αδελφών και της εκμετάλλευσης της αδιαίρετης περιουσίας.

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος έχει η διερεύνηση της fraterna societas ή fraterna compagnia ή αδελφοσύνης που συνίσταται στη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας μετά το θάνατο του πατέρα, με κύριο στοιχείο της την αδιανέμητη πατρική περιουσία. Ο θεσμός, κατά τον συγγραφέα, μεταφέρθηκε από τη Βενετία στην Κρήτη όπου γνώρισε αξιόλογη διάδοση.

Αξίζει να επισημανθεί η ευρύτατη διάδοση του θεσμού των αδελφοσυνών και στον ιόνιο χώρο (βλ. ενδεικτικά Σπ. Καρύδης, Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα 15ος-19ος αι., Αθήνα 2004, σ. 105-109 ) στοιχείο που υποδεικνύει την ανάγκη συνολικότερης διερεύνησης του θέματος σε όλον τον βενετοκρατούμενο χώρο.

Advertisements