Ορθόδοξα μοναστήρια των Χανίων

Νικολακάκης Νεκτάριος Ν., «Τα ορθόδοξα μοναστήρια των Χανίων πριν, κατά τη διάρκεια και στο τέλος του Κρητικού Πολέμου (1645-1669): Από τις βενετικές στις οθωμανικές καταστιχώσεις, Νέα Χριστιανική Κρήτη 30-31(2011-2012), 281-320.

Η μελέτη αποτελεί συντομευμένη μορφή της διπλωματικής εργασίας του συγγραφέα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε αυτήν επιχειρείται η προσέγγιση της εξέλιξης των μοναστηριακών ιδρυμάτων των Χανίων στα μέσα του 17ου αιώνα (τέλος της βενετικής κυριαρχίας και έναρξη της οθωμανικής), η περιουσιακή τους κατάσταση και η οικονομική τους δραστηριότητα, με βάση το υλικό τριών φορολογικών απογραφικών καταστίχων. Η μελέτη στηρίζεται στη βενετική απογραφή των ορθόδοξων ναών και μονών που πραγματοποιήθηκε το 1637 (δημοσιεύτηκε το 1968 από τη Μαρία Χαιρέτη) και σε δύο ανέκδοτα οθωμανικά κατάστιχα που φυλάσσονται στο Οθωμανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη και περιλαμβάνουν τις φορολογικές απογραφές του 1650 και του 1670/71.

Advertisements