Μικροπίστωση και εμπόριο χρήματος στην Κέρκυρα

Cristos Desyllas, «Microcredit culture and money trade in Corfu island (17th-19th cent.)», Mediterranea ricerche storiche 24 (2012), 143-162.

Το άρθρο αναφέρεται κυρίως στη λειτουργία του Monte di Pietà (ενεχυροδανειστήριο) της Κέρκυρας, θέμα που αποτέλεσε και τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα.

Ο Monte di Pietà υπήρξε μια από τις πιο αποτελεσματικές και μακρόβιες μορφές χρηματοπιστωτικής οργάνωσης στην Κέρκυρα (1630 – 1980). Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός ως κανάλι για την κυκλοφορία του χρήματος μεταξύ των λιγότερο ευπόρων κατοίκων του νησιού. Καθοριστική επίσης ήταν δυνατότητά του να μετατρέπει άμεσα τα πράγματα σε χρήμα και το αντίστροφο. Με τη δραστηριότητά του κάλυπτε τις πιστωτικές ανάγκες των αστικών, ημιαστικών και αγροτικών πληθυσμών του νησιού και σε μεγάλο βαθμό επιτάχυνε τη διαδικασία προσαρμογής της τοπικής οικονομίας στο σύγχρονο δυτικό μοντέλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας ήταν η απόδειξη της κυριότητας κινητών αξιών.

Η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης του Monte di Pietà δείχνει ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών των διαρθρωτικών ελλείψεων που ήταν πάντα παρούσες στο νησί, δεν αρκούσαν η παρουσία του και οι πιστωτικές διευκολύνσεις που διέθετε. Δεν έπαψε όμως ποτέ να αποτελεί ένα είδος εξόδου κινδύνου, ικανής να παράσχει την προσωρινή τουλάχιστον ανακούφιση των φτωχών.

Το άρθρο διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://www.storiamediterranea.it/portfolio/aprile-2012/

Advertisements