Η κοινωνική διάρθρωση στη βενετική Κρήτη

2012.11.12-KritikaChronikaΚώστας Λαμπρινός, Η κοινωνική διάρθρωση στη βενετική Κρήτη. Ιεραρχίες, ορολογία και κατάλογοι κοινωνικής θέσης, Κρητικά Χρονικά 31 (2011), 221-239.

Στη μελέτη των κοινωνικών δομών και της εξέλιξής τους στον χώρο του βενετοκρατούμενου ελληνισμού, ο μελετητής καλείται να αντιμετωπίσει σειρά ζητημάτων, ανάμεσα στα οποία σημαντική θέση κατέχουν η πολυμορφία και η ασάφεια της ορολογίας των εγγράφων και των καταλόγων της κοινωνικής θέσης προσώπων και οικογενειών. Ο συγγραφέας, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης, εξετάζει σύντομα την πολυμορφία της και τα προβλήματα που προκύπτουν στην προσπάθεια κατανόησης της ορολογίας των πηγών και απόδοσης των αποχρώσεών της. Ειδικότερα, εστιάζει στα θέματα της βενετικής και της κρητικής ευγένειας, των cittadini και των popolari ή popolani, των αρχοντόπουλων ή αρχοντορωμαίων, της κοινωνικής διάρθρωσης στην ύπαιθρο. Αναδεικνύει τον προβληματικό χαρακτήρα του απλουστευτικού σχήματος nobili-cittadini- popolo και σχολιάζει τα στοιχεία που παρέχουν σωζόμενοι κατάλογοι προσώπων και οικογενειών, όπως το λεγόμενο «Χρονικό του Triv(is)an» και ο κατάλογος του Καστροφύλακα. Τέλος, επισημαίνει την ανάγκη προσεκτικής αξιοποίησης των πηγών, ώστε «να αποφεύγονται απλουστεύσεις αναφορικά με το κοινωνικό οικοδόμημα». Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θεωρεί αναγκαίο «να ανιχνεύονται οι νομικοκοινωνικές συνδηλώσεις του λεξιλογίου, οι αποκλίσεις στα συμφραζόμενα των όρων… να χρησιμοποιείται ένα ευρύ σύνολο τεκμηριωτικών στοιχείων,… να λαμβάνονται υπόψη οι φορείς της παραγωγής των εγγράφων, οι κοινωνικές αλλαγές και οι αναδιαρθρώσεις των ιεραρχήσεων στο εσωτερικό των κοινωνικών μορφωμάτων».

Advertisements