Οι δημόσιοι εκτιμητές στην κρητική ενδοχώρα

Λαμπρινός Κώστας, «Από την πόλη στην ύπαιθρο: Οι «δημόσιοι εκτιμητές» στην κρητική ενδοχώρα κατά την ύστερη βενετική περίοδο», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδος, Χανιά 2010, σ. 237-251.

2013.02.26-StimadoriΕξετάζεται η παρουσία των δημόσιων εκτιμητών στην ύπαιθρο της Κρήτης κατά την ύστερη βενετική περίοδο και συγκεκριμένα από το 1613, οπότε χρονολογείται η θέσπιση του αξιώματος στην κρητική περιφέρεια, κατ’ αναλογία προς εκείνο των αστικών κέντρων, έπειτα από κοινό αίτημα των εκπροσώπων των καστελλανιών Πεδιάδας, Μονοφατσίου και Belveder στον βενετό σύνδικο και εξεταστή της Ανατολής Ottaviano Bon.

Στη μελέτη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτικές διεργασίες που οδήγησαν στη θέσπιση του σώματος των εκτιμητών της υπαίθρου. Εξετάζονται ακόμη, το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του, η αριθμητική παρουσία των εκτιμητών ανά καστελλανία, οι προϋποθέσεις για την εισδοχή των εκτιμητών στην υπαλληλία, οι κοινωνικές τους καταβολές, η επαγγελματική τους προέλευση.

Advertisements

One thought on “Οι δημόσιοι εκτιμητές στην κρητική ενδοχώρα

  1. Παράθεμα: Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου | ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.