Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση

Δημήτρης Μητουλάκης, «Το διαζύγιο σε Ανατολή και Δύση: Μερικές παρατηρήσεις γύρω από το διαζύγιο στην Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές (17ος-19ος αι.), Περί Ιστορίας 6 (2013), 89-102.

Στη μελέτη, αναπτύσσονται πτυχές του ζητήματος στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα και στις οθωμανοκρατούμενες περιοχές και συνάγονται συμπεράσματα από τη συγκριτική τους εξέταση.

 

Advertisements