Γυναίκες και φιλανθρωπία

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Γυναίκες και φιλανθρωπία στην Κέρκυρα του 17ου και 18ου αιώνα», Περί Ιστορίας 6 (2013), 69-87.

Η μελέτη επικεντρώνεται στο ζήτημα της προικοδότησης γυναικών μέσω κληροδοτημάτων, και κυρίως στο κληροδότημα του Θωμά Φλαγγίνη.

Advertisements