Οι γυναίκες της Κέρκυρας, από την tutela στη χειραφέτηση

Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης, «Οι γυναίκες της Κέρκυρας: Από την tutela στη χειραφέτηση (1600-1864)», Περί Ιστορίας 6 (2013), 17-40.

Στη μελέτη, εξετάζεται η νομική θέση της γυναίκας στην πόλη και στην ύπαιθρο και η αντιμετώπισή της από την πολιτική και την εκκλησιαστική δικαιοσύνη, με βάση το ισχύον στο νησί δίκαιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την παράδοση της Κέρκυρας στους Βενετούς το 1386.

Advertisements