Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα

Χριστίνα Ε. Παπακώστα, «Μεταξύ δύο κόσμων: Τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού κόλπου τον 18ο αιώνα», Πρεβεζάνικα Χρονικά 47/48 (2011), 115-136.

Στη μελέτη, η οποία στηρίζεται σε αρχειακό υλικό, προερχόμενο κυρίως από το Αρχείο της Λευκάδας και το Αρχείο της Βενετίας, καθώς και σε πλούσια βιβλιογραφία, εξετάζονται τα ιχθυοτροφεία του Αμβρακικού, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρείται από τον 15ο αιώνα. Κύριοι άξονες της μελέτης είναι: το ζήτημα της κυριαρχίας στην θαλάσσια περιοχή του Αμβρακικού και της διεκδίκησής της ανάμεσα στους Βενετούς και τους Οθωμανούς έως το τέλος του 18ου αιώνα, ο αριθμός των ιχθυοτροφείων, ο τρόπος της εκμετάλλευσής τους, κυρίως με την εκμίσθωσή τους σε ιδιώτες, τα προκύπτοντα έσοδα για το βενετικό Δημόσιο, η φύλαξη των ιχθυοτροφείων και η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, ο τρόπος κατασκευής ιχθυοτροφείων και ο τρόπος της αλιείας σε αυτά, το είδος των αλιευμάτων και οι τρόποι διάθεσής τους στο εμπόριο.

Advertisements