Το επάγγελμα του νοταρίου στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Καρλάφτη-Μουρατίδη Φωτεινή, «Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στην Κέρκυρα επί βενετοκρατίας», Εώα και Εσπέρια 8 (2008-2012), 145-205.

Eoa-coverΟ νοτάριος (συμβολαιογράφος) κατά την περίοδο της βενετοκρατίας είναι ο εκπρόσωπος του γραπτού και του εθιμικού δικαίου. Αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους συμβαλλόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις κυρώσεις που θα υποστούν σε περίπτωση παραβίασης των συμφωνηθέντων. Για τον λόγο αυτό, η επιτυχής επιλογή των προσώπων που επρόκειτο να ασκήσουν το επάγγελμα του νοταρίου και ο έλεγχός τους ήταν ζωτικής σημασίας.

Το άρθρο, το οποίο βασίζεται σε αρχειακό υλικό της τοπικής και κεντρικής βενετικής διοίκησης, εξετάζει το νομικό καθεστώς και τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου , καθώς και τους πρόσθετους ρυθμιστικούς κανόνες των κεντρικών και των τοπικών βενετικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται: ο διορισμός του νοταρίου, τα προσόντα και οι ικανότητές του, τα διοριστήρια έγγραφα και το περιεχόμενό τους, το ζήτημα της παράλληλης ιδιότητας του ιερέα, ο τρόπος άσκησης της νοταρικής τέχνης, ο πολιτειακός έλεγχος στην άσκηση της τέχνης και στα νοταρικά βιβλία, οι παραβάσεις και οι επιβαλλόμενες ποινές (πρόστιμο, παύση ή ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος), το ύψος τους και η αξιοποίησή τους από την Πολιτεία, το ζήτημα του νοταρίου των προστυχίων, και η τύχη των νοταρικών βιβλίων μετά τον θάνατο των νοταρίων.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.eoaesperia.org/index.php/esperia/article/view/14/11

Advertisements