Ευγενείς και cittadini στην κοινότητα της βενετικής Σητείας

Κώστας Λαμπρινός, «Ευγενείς και cittadini στην κοινότητα της βενετικής Σητείας. Κοινωνικές ζυμώσεις και ανακατατάξεις (τέλη 16ου-17ος αι.)», Μνήμων 32 (2012), 37-58.

Αντικείμενο της μελέτης είναι το κοινοτικό σώμα (magnifica comunità ή università) της Σητείας, μιας μικρής πόλης στην ανατολική Κρήτη, στην ύστερη περίοδο της Ενετοκρατίας. Ο σ. αξιοποιώντας νέα στοιχεία από τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, εξετάζει άγνωστες πτυχές του θέματος, όπως η κοινωνική ταυτότητα του κοινοτικού συμβουλίου (το λεγόμενο Consiglio della comunità), οι πολιτικές λειτουργίες και η εξέλιξή του, οι εσωτερικές κοινωνικές ανακατατάξεις και οι ιδιαιτερότητές του σε σχέση με την κοινοτική οργάνωση των άλλων πόλεων της Κρήτης. Τα αρχειακά στοιχεία δείχνουν ότι το κοινωνικοπολιτικό αυτό όργανο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην τοπική δημόσια ζωή, αν και είχε δευτερεύουσα θέση στο ενετικό πολιτικό σύστημα. Όσον αφορά την κοινωνική σύνθεση της κοινότητας, αυτή αρχικά αποτελούνταν από ευγενείς-φεουδάρχες, ανάλογα με το μοντέλο της κοινωνικής οργάνωσης του νησιού στα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας. Ωστόσο, πολλαπλοί παράγοντες, όπως ο μικρός αριθμός των ευγενών στη Σητεία, η ανεπαρκής οχύρωση της πόλης και οι αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες της περιοχής, επέδρασαν καταλυτικά στην τοπική κοινωνία και, κατά συνέπεια, στη διάρθρωση της κοινότητας, η οποία στις αρχές του 17ου αιώνα έχασε το αριστοκρατικό προφίλ της και απόκτησε χαρακτηριστικά, που τη διαφοροποιούσαν από τις άλλες κοινότητες της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή συνέβη με την κοινωνική άνοδο των cittadini, οι οποίοι απόκτησαν, με τη συγκατάθεση των ενετικών αρχών, το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινότητα. Στη συνέχεια, οι cittadini είχαν μια όλο και πιο ισχυρή παρουσία στις διαδικασίες της κοινότητας, απέκτησαν μεγαλύτερη κοινωνική δύναμη και έλαβαν προνόμια που προηγουμένως μονοπωλούνταν από την αριστοκρατία.

Περίληψη της μελέτης διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.mnimon.gr/index.php/mnimon/article/view/639

Advertisements