Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες

Κατερίνα Ζαρίδη – Φωτεινή Καρλάφτη-Μουρατίδη, «Συμμετοχή γυναικών σε δικαιοπραξίες στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα», Ηπειρωτικά Χρονικά 44 (2010), 129-167.
Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της γυνακείας δραστηριότητας στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, κυρίως κατά τον 17ο αιώνα, μέσα από τα νοταρικά κατάστιχα της εποχής που φυλάσσονται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας. Παρουσιάζεται μια αξιοσημείωτη ποικιλία δικαιοπρακτικών εγγράφων με γυναίκες ως συμβαλλόμενα μέρη που αφορούν αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις, δανεισμούς, ορισμούς πληρεξουσίων, συμβάσεις εργασίας, αλλά και συμβάσεις μαθητείας με τις γυναίκες και στους δύο ρόλους, άλλοτε ως δασκάλες και άλλοτε ως μαθητευόμενες.

Advertisements