Η Πελοπόννησος κατά την έβδομη δεκαετία του 15ου αιώνα

Φωτεινή Πέρρα, «Η Πελοπόννησος κατά την έβδομη δεκαετία του 15ου αιώνα: η μαρτυρία των πηγών», Εκκλησιαστικός Φάρος 94 (2012), 59-71.

Πρόκειται για το κείμενο της ανακοίνωσης της σ. στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών «Η Πελοπόννησος κατά την Τουρκοκρατία και τη Βενετοκρατία (1460-1821)», Γαστούνη Ηλείας, 5-7 Σεπτεμβρίου 2008. Η εργασία παρουσιάζει τις κυριότερες αφηγηματικές πηγές, ελληνικές και λατινικές, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διερεύνηση της ιστορίας της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια του πρώτου βενετο-οθωμανικού πολέμου (1463-1479) και ειδικά κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας, οπότε έλαβαν χώρα τα σημαντικότερα πολεμικά γεγονότα.
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/7326155/_15_

Advertisements