Ομιλίες Δημητρίου Μόσχου

Rudolf Stefec, Zwei weitere deklamationen des Demetrios Moschos, Byzantion 83 (2013), 374-394.

Tο άρθρο προσφέρει την κριτική πρώτη έκδοση δύο ομιλιών που γράφτηκαν από τον Δημήτριο Μόσχο, γνωστό λόγιο και γραφέα της Αναγέννησης, οι οποίες σώζονται στον αυτόγραφο κώδικα Ambrosianus C 80 inf και φέρουν τους τίτλους:
«Του αυτού μελέτη συνηγορική προς Μιχαήλον περί κλοπής υπέρ του ευγενούς Παύλου του Σγουρομάλλου».
«Του αυτού μελέτη υπέρ του αναβεβηκότος αριστέως ξένου επί το τείχος, πολέμου όντος και νικήσαντος και κρινομένου παρανόμων, νόμου κελεύοντος μη ανιέναι τον ξένον επί το τείχος».
Οι ομιλίες, παρότι πιθανότατα εικονικές, προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις πνευματικές δραστηριότητες των Ελλήνων προσφύγων στη Βενετία γύρω στο 1500. Ιδιαίτερα η πρώτη ομιλία έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, πέρα από το περιεχόμενό της, και για την περιγραφή του περιβάλλοντος στο οποίο γνωρίστηκαν τα δύο πρόσωπα, ο Μιχαήλος και ο Παύλος. Βρίσκονταν στην Κέρκυρα, «ἄμφω σπουδάζοντες», όπου εκτός από αυτούς υπήρχαν και πολλοί άλλοι συμφοιτητές, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σημαντική θέση του νησιού στον χώρο της εκπαίδευσης στο τέλος του 15ου αιώνα.
Ο R. Stefec σe προηγούμενη μελέτη του («Eine übersehene ansprache des Demetrios Moschos», Byzantion 82 (2012), 397-413) δημοσίευσε επίσης την ανέκδοτη ομιλία του Δημητρίου Μόσχου «Προτρεπτικός όπως δει ταις των λόγων προσεμμένειν μελέταις».