Πράξεις του νοταρίου Κρήτης Dominicus Grimani (1356-1357)

N. Tsougarakis, «The Documents of Dominicus Grimani Notary in Candia (1356-1357)», Dumbarton Oaks Papers 67 (2013), 227-289.

Ο φάκελος 103 της σειράς Notai di Candia του Κρατικού Αρχείου της Βενετίας περιέχει ένα σπάραγμα πρωτοκόλλου νοταρικών πράξεων του νοταρίου Κρήτης Dominicus Grimani, που χρονολογούνται από τις 22 Ιουλίου 1356 έως τις 9 Μαΐου 1357, και τη διαθήκη του Marcus Darvasio, που συντάχθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1353. Στο πρωτόκολλο περιέχονται συνολικά 127 πράξεις, περιλήψεις των εγγράφων που ο νοτάριος συνέθεσε για την πελατεία του.
Ο σ. στην εισαγωγή του (σ. 227-233) περιγράφει αναλυτικά το περγαμηνό πρωτόκολλο και τη διαθήκη, παρουσιάζει τα λιγοστά γνωστά στοιχεία για τον νοτάριο και μετέπειτα Καγκελάριο Κρήτης D.Grimani, καθώς επίσης το είδος των συμβολαίων που συνέταξε. Ακολούθως (σ. 233-282), ο σ. δημοσιεύει το σύνολο των πράξεων και τη διαθήκη. Κάθε συμβολαίου προηγείται περίληψη στην οποία καταγράφεται το είδος της σύμβασης, τα ονόματα των συμβαλλομένων και η ημερομηνία σύνταξης. Στο τέλος παρατίθεται το θεματικό ευρετήριο των συμβολαίων (Index of documents) και το γενικό ευρετήριο (General Index) ονομάτων και όρων.

Advertisements