Μοναστήρια της Κορίνθου

Δέσποινα Μιχάλαγα, «Βενετική πολιτεία… κατά μητροπολίτου… υπέρ μοναστηρίων…»,  Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών : Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια : Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011, Κόρινθος 2014, σ. 433-446.

Παρουσιάζεται και εκδίδεται η καταδικαστική απόφαση της 2ας Σεπτεμβρίου 1699 που αφορά τον μητροπολίτη Κορίνθου Γρηγόριο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για χρηματισμό, ιδιοποίηση χρημάτων και πρόκληση ζημίας στα εισοδήματα των μοναστηριών της Κορίνθου.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/7730979/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1…_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85…_%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD

Advertisements