Πελοπόννησος: καταγραφές εκκλησιαστικής περιουσίας

Κων/νος Γ. Πανίτσας, «Η σημασία, οι σκοπιμότητες και τα προβλήματα των καταγραφών της εκκλησιαστικής περιουσίας και οι αποκλίσεις αυτών κατά την περίοδο της Β’ Βενετοκρατίας (1687-1715). Η περίπτωση των μονών Κορυφής και Αγίου Βλασίου Τρικάλων», Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών : Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια : Κόρινθος 7-9 Οκτωβρίου 2011, Κόρινθος 2014, σ. 419-432.

Στο πλαίσιο της διοικητικής, οικονομικής και νομοθετικής αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησης της Πελοποννήσου μετά την κατάληψή της από τους Βενετούς, πραγματοποιήθηκαν απογραφές της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, διαδικασία στην οποία συμπεριλήφθηκαν και οι ναοί και τα μοναστήρια. Ο σ. εξετάζει τη σημασία, τη σκοπιμότητα και τα προβλήματα στην υλοποίηση των καταγραφών αυτών. Επικεντρώνει την προσοχή του στα ειδικότερα προβλήματα και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι τρεις καταγραφές της εκκλησιαστικής περιουσίας, το 1688-1691, το 1696 και το 1700 και φέρνει ως παραδείγματα τις καταγραφές των μονών Κορυφής και Αγίου Βλασίου Τρικάλων.

Advertisements