Βιβλιοκρισία

Angeliki Panopoulou, Για τoυς στρατιώτες, τoυς ϕτωχoύς και τα αθώα βρέϕη: Noσoκoμειακή περίθαλψη στη βενετική Kέρκυρα (17oς-18oς αι.) [For soldiers, paupers and innocent infants: hospital care in Venetian Corfu (17th–18th c.)], in Greek, with a summary in English, by Katerina Konstantinidou, Athens, Eurasia Publications, 2012], Mediterranean Historical Review 29.2 (2014), 208-211].

Βιβλιοκρισία.

Πηγή: http://www.tandfonline.com/toc/fmhr20/29/2#.VNOk-J2sXX4

Advertisements