Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη

Ιωάννης Χατζάκης, «Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Αντικήνσωρ. Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλιά του, Αθήνα 2013, τ. 2, σ. 1795-1813.

antikensorΟ συγγραφέας, εξετάζει εισαγωγικά τις καταβολές των συμβάσεων μαθητείας επισημαίνοντας την αρχική ύπαρξη δύο αυτόνομων πράξεων, εκ των οποίων η πρώτη είχε ως δικαιοπρακτούντα τον μαθητευόμενο-εργαζόμενο και η άλλη τον δάσκαλο‐εργοδότη, οι οποίες ενώθηκαν στη συνέχεια για να συγκροτήσουν έναν ενιαίο τύπο, όπως αυτός είναι γνωστός από τα μεταγενέστερα νοταρικά πρωτόκολλα. Η τυπολογία αυτή και η πορεία σύνθεσης απαντά και στους παλαιότερους νοταρίους της Κρήτης.

Στη μελέτη αξιοποιείται το υλικό που παρέχουν 80 δημοσιευμένες μαθητείες από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη, οι οποίες, κατά την εκτίμηση του συγγραφέα «επιτρέπουν τη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εικόνας για την εξελικτική τους πορεία, τόσο τυπολογικά, όσο και ουσιαστικά».

Εξετάζονται: α) οι «πρωταγωνιστές», δηλαδή ο πατέρας-κηδεμόνας, ο μαθητευόμενος, ο τεχνίτης-δάσκαλος και οι εγγυητές· β) η ηλικία των μαθητευομένων και η διάρκεια της μαθητείας· γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, ειδικότερα οι υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, οι ποινικές ρήτρες που εξασφαλίζουν τον τεχνίτη σε περίπτωση φυγής του μαθητευόμενου· δ) η αμοιβή του δασκάλου· ε) οι υποχρεώσεις του τεχνίτη-δασκάλου (διδασκαλία, ανάληψη εξόδων διατροφής και ενδυμασίας)· στ) η διαδικασία λύσης της μαθητείας, έπειτα από την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από τη σύμβαση χρόνου.

Advertisements