Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη

Ιωάννης Χατζάκης, «Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 45 (2014-2015), 207-287.

ekeied-45Η μελέτη επικεντρώνεται στον εντοπισμό των νομικών πηγών που παρέχουν πληροφορίες για την ιστορία του ενδύματος στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, με γνώμονα τη χαρτογράφηση των νομικής φύσεως πηγών, από όπου μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για τα ενδύματα, και τον εντοπισμό και κατάδειξη της σημειολογικής διάστασης που αυτά επέχουν, καθόσον διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις κάθε μορφής νομικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, αποτελώντας, ανάλογα με τις περιστάσεις, τόσο αντικείμενο συναλλαγών όσο και μέσο προσδιορισμού της κοινωνικής ταυτότητας.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρέχουν οι νοταρικές πράξεις (τα συμβόλαια και οι εκτιμήσεις προίκας, οι διαθήκες, οι κατάλογοι και τα ενέχυρα, οι μαθητείες και οι μισθώσεις εργασίας, οι αγοραπωλησίες υφασμάτων και ενδυμάτων) και στη συνέχεια εξετάζονται ο τελετουργικός χαρακτήρας του ενδύματος στη διοίκηση, τα εκκλησιαστικά ενδύματα (άμφια), τα διακριτικά στα ενδύματα (Εβραίοι), αλλά και το palio. Στη δεύτερη ενότητα το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παρεμβατική πολιτική του βενετικού κράτους απέναντι στις ενδυματολογικές επιλογές των υπηκόων και των επιτετραμμένων του και εξετάζονται οι νόμοι κατά της πολυτέλειας στη Βενετία και το Βασίλειο της Κρήτης.

Advertisements