Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015)

Από τα άρθρα του τόμου επιλέγουμε όσα εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Αθανάσιος Μαΐλης, «Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αιώνας). Επαρχιακή λύση ή ομολογία πίστεως;», ΔΧΑΕ 36 (2015),111-144.

Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, «Η εικόνα «Επί σοι χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και η κρητική εικονογραφία», ΔΧΑΕ 36 (2015),157-172.

Μαρία Αγρέβη, «Τέσσερις κρητικές εικόνες – αφιερώματα Μονεμβασιωτών στη μονή Σίντζας Κυνουρίας», ΔΧΑΕ 36 (2015), 173-196.

Πρόδρομος Παπανικολάου, «Εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Χαλκίδα. Ένα πιθανό έργο του Θωμά Μπαθά;», ΔΧΑΕ 36 (2015), 197-218.

Stella Frigerio-Zeniou, «Une enseigne de chirurgien à Chypre au XVIe siècle», ΔΧΑΕ 36 (2015), 235- 244.

Advertisements