Πρακτικά του Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών / Proceedings of the 5th European Congress of Modern Greek Studies

5th_European_Congress_of Modern_Greek_StudiesΤο Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (2-5 Οκτωβρίου 2014). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιέλαβε 357 εισηγήσεις. Τα επίσημα Πρακτικά του συνεδρίου (5 τόμοι) είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και περιλαμβάνουν τα θεωρημένα κείμενα 234 ανακοινώσεων, όσα κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν προς δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου.

Ιστοσελίδα:Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Πρακτικά Ε΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

Για τις ανακοινώσεις που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου παραπέμπουμε στην παλαιότερη ανάρτηση με τον τίτλο:
Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Ανακοινώσεις