Βυζαντινά Σύμμεικτα 26 (2016)

Από τα άρθρα του τόμου, τα ακόλουθα εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Martina Horn, Die Ausgießung des zweifachen Geistes. Zwei unikale Szenen in der Soter-Kirche in Kephali auf Kreta, σ. 93-125.

Σπύρος Καρύδης, Συλλογικές Χορηγίες στην Κέρκυρα κατά την πρώιμη λατινοκρατία. Επιγραφικά τεκμήρια, σ.163-209.

Advertisements